Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXVIII/698/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jasła
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
04.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXVIII/697/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła.
04.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXVIII/696/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w
Jaśle.
04.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXVIII/695/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
04.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXVIII/694/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Jasła.
04.07.2018 więcej
Uchwała Nr LXVIII/693/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła oraz
obowiązujących na terenie miasta Jasła miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
04.07.2018 więcej
Uchwała Nr LV/558/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
osiedli Niegłowice - Żółków oraz trasy linii
elektroenergetycznej 110 kV w mieście...
29.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXVII/692/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r.
21.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXVII/691/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Jaśle
21.06.2018 więcej
Uchwała Nr LXVI/690/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028
18.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się